Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

Zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 16 lat do udziału w Brave Kids, w dniach od 9 do 15 sierpnia. W programie warsztaty artystyczne w Ośrodku Kultury Ochoty, od poniedziałku do niedzieli, w tym otwarty pokaz finałowy, a na zakończenie wyjazd do Wrocławia na

festiwal "Brave Kids pod wrocławskim niebem" w terminie 28-30 sierpnia 2021. 

 

[english below]

 

HARMONOGRAM:

9-15.08 – warsztaty artystyczne, godz. 9:00-16:00

15.08, godz. 12.00–13:00 – pokaz finałowy

28-30.08 – wyjazd do Wrocławia na festiwal „Brave Kids pod wrocławskim niebem” (https://www.facebook.com/Brave-Kids-pod-wrocławskim-niebem-100143818461949 - występy plenerowe oraz oglądanie pokazów dziecięcych i młodzieżowych grup z innych miast)

 

LICZBA DZIECI w grupie: maksymalnie 20 osób

 

WIEK DZIECI: 10-16 lat

 

JĘZYK PROWADZENIA WARSZTATÓW: polski i angielski

 

INSTRUKTORZY: zajęcia artystyczne poprowadzą doświadczeni instruktorzy, artyści, pedagodzy: Kinga Maciejewska i Mateusz Godlewski

 

ORGANIZATOR:

główny organizator: Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła z Wrocławia (www.bravekids.eu)

organizator lokalny: Ośrodek Kultury Ochoty (www.oko.com.pl)

 

OPŁATY:

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. 

Dzieci ponoszą jedynie koszt transportu w ramach wyjazdu do Wrocławia - maksymalnie 150 zł. 

 

W czasie całego programu zachowane zostaną zalecenia sanitarne. Szczegóły w regulaminie i zgodzie rodziców (zostaną wysłane do uczestników). Warsztaty mają formę procesu artystycznego, dlatego wymagana jest obecność każdego dnia na zajęciach, a także w dniach 28 - 29.08.2021 podczas Festiwalu Brave Kids pod wrocławskim niebem.🙂

 

UWAGA - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

 

 

***

Ideą Brave Kids – projektu edukacyjno-artystycznego od dekady rozwijającego się nie tylko we Wrocławiu, ale w innych 15 miastach Polski i w 5 poza granicami naszego kraju - jest SPOTKANIE. I to spotkanie szczególne bo jego najważniejszym aspektem jest RÓŻNORODNOŚĆ we wszelkich możliwych aspektach, zarówno indywidualnych, jak i kulturowych, językowych i społecznych. 

 

Warsztaty artystyczne Brave Kids Together to dużo zabawy i twórczych wyzwań, a ich rezultatem będzie pokaz finałowy w Warszawie i we Wrocławiu na wyjątkowym święcie dzieci i młodzieży “Brave Kids pod wrocławskim niebem” gdzie będą gościć dziesiątki młodych artystów z całej Polski. Warsztaty modelem pracy Brave Kids z udziałem dzieci i młodzieży prowadzą instruktorzy i instruktorki artystyczne posiadający wszystkie wymagane kwalifikacje. 

 

Jak to działa? 

Brave Kids to działania artystyczne i rozwojowe dla lokalnych grup artystycznych lub osób indywidualnych zainteresowanych twórczym spotkaniem z innymi. Zajęcia warsztatowe poprowadzą doświadczeni instruktorzy Brave Kids bazując na modelu pracy „dzieci uczą dzieci”. Opierać się one będą na odkrywaniu potencjału i talentów poszczególnych uczestników, którzy następnie dzielić się będą swoimi umiejętnościami z innymi.

Warsztaty zawierać będą ćwiczenia wspierające ekspresję i swobodę twórczego działania poszczególnych uczestników poprzez elementy artystyczne: ruchowe, taneczne, plastyczne i muzyczne, a także gry i zabawy zespołowe. Ideą warsztatów jest wzmacnianie poczucia pewności siebie dzieci, rozwinięcie umiejętności współpracy i twórczego działania w grupie, komunikacji i empatii.

 

Wydarzenie jest częścią programu Brave Kids 2021 finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wrocław

 

***

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie również prawo do wyboru na podstawie przesłanego formularza.

 

 

Brave Kids in Warsaw 2021 / summer camp and a trip

We would like to invite children aged 10 to 16 to take part in Brave Kids, August 9 to 15. The program consists of art workshops at the Ochota Cultural Centre, Grójecka 75, Monday to Sunday, including an open final show and a trip to Wrocław for the "Brave Kids Under Wrocław Sky" festival (28-30.08 2021).

 

SCHEDULE:

9-15.08 - art workshops, 9:00-16:00

15.08, 12:00-13:00 - final show

28-30.08 - trip to Wrocław for the "Brave Kids Under Wrocław Sky" festival (https://www.facebook.com/Brave-Kids-pod-wrocławskim-niebem-100143818461949 - to perform in the open air and view the shows by children and youth groups from other cities)

 

 

WORKSHOP LOCATIONS:

Ochota Culture Centre, 75 Grójecka Street

 

NUMBER OF CHILDREN IN A GROUP: max. 20

 

AGE OF CHILDREN: 10-16 years old

 

LANGUAGE OF WORKSHOPS: Polish and English

 

INSTRUCTORS: art classes will be led by experienced instructors, artists and educators Kinga Maciejewska and Mateusz Godlewski

 

ORGANIZER:

main organizer: Song of the Goat Theatrical Culture Association from Wrocław (www.bravekids.eu)

local organizer: Ochota Culture Center(www.oko.com.pl)

 

FEES:

Participation in the workshop is free of charge. 

The only expense that the children will be asked to cover is the cost of of transportation to Wroclaw - maximum 150 PLN. 

 

During the whole program sanitary recommendations will be kept. For details, please see the regulations and parental consent (will be sent to participants). The workshops have the form of an artistic process, therefore attendance is required every day during the classes, as well as on 28 - 29.08.2021 during the Brave Kids Festival Under Wrocław Sky

 

THE ADMISSION PROCESS IS COMPLETED. 

 

 

***

 

The idea of Brave Kids - an educational and artistic project that has been developing for a decade not only in Wrocław but also in other 15 Polish cities and 5 abroad – is a MEETING. And this meeting is special because its most important aspect is DIVERSITY in all possible aspects, both individual, cultural, linguistic and social. 

The Brave Kids Together artistic workshops mean a lot of fun and creative challenges, resulting in the final show in Warsaw and Wrocław during the unique children and youth festival "Brave Kids Under Wrocław Sky", hosting dozens of young artists from all over Poland. Workshops with the Brave Kids model of work are led by art instructors with all the required qualifications.

 

How does it work? 

Brave Kids mean artistic and developmental activities for local artistic groups or individuals interested in creative encounters with others. The workshops will be led by experienced Brave Kids instructors and based on the "children teaching children" work model. They will be focused on discovering the potential and talents of individual participants, who will then share their skills with others.

The workshops will include exercises that support the expression and freedom of creative action of individual participants through artistic elements: movement, dance, art and music, as well as team games. The idea behind the workshops is to strengthen the children's self-confidence, develop their ability to cooperate and act creatively in a group, as well as enhance their ability to communicate and empathize.

 

The event is a part of the Brave Kids 2021 program financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Fund for Cultural Promotion and the Municipality of Wrocław

Please note that applications are accepted on a first come, first served basis. Number of places is limited. The organizer also reserves the right to choose on the basis of the submitted form.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinasowano ze środków Gminy Wrocław.

Pomysłodawca i Główny Organizator Projektu - Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła.

 

 

 

fotografie - Mateusz Bral

Brave Kids Oborniki Śląskie fot. Mateusz Bral 08   Brave Kids Oborniki Śląskie fot. Mateusz Bral 04

Brave Kids fot. Mateusz Bral 01   Brave Kids fot. Mateusz Bral 01 1

Brave Kids finał 2020 Wrocław fot. Mateusz Bral 20   Brave Kids finał 2020 Wrocław fot. Mateusz Bral 28

facebook

X

Right Click

No right click