A- A A+

Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu
Maj 2020
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 Zapytanie ofertowe nr 2/2018

 

 

I. WYNAJMUJĄCY

Ośrodek Kultury Ochoty
02-094 Warszawa ul. Grójecka 75

II. OPIS PRZEDMIOTU WYNAJMU

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem powierzchni użytkowej, składającej się z: sali głównej, baru oraz pomieszczeń zaplecza na potrzeby prowadzenia kawiarni.
2. Wynajmowane pomieszczenie mieści się w Ośrodku Kultury Ochoty przy ul. Grójeckiej 75 w Warszawie.
3. Szczegółowy opis wynajmowanego pomieszczenia przedstawia rysunek nr. 1 stanowiący załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. W celu realizacji zapytania ofertowego Wynajmujący, udostępni Najemcy ww. pomieszczenia do wykonania niezbędnych obmiarów.
5. Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Umowa wynajmu zostanie zawarta na czas określony - 36 miesięcy.

III. TERMIN URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI

Termin uruchomienia działalności: do 19 września 2018r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna :
- być opatrzona pieczątką firmową i podpisana czytelnie przez Najemcę,
- posiadać datę sporządzenia,
- termin ważności oferty,
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

Oferta musi zawierać następujące informacje:
- informację o dotychczasowej działalności,
- propozycję menu i zakres proponowanych usług,
- propozycję aranżacji kawiarni uwzględniającą uwarunkowania użytkowania wspólnej przestrzeni
oraz architekturę obiektu,
- propozycję stawki czynszu,
- godziny otwarcia kawiarni (muszą uwzględniać bieżącą działalność kulturalną Ośrodka Kultury Ochoty).

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: oko@oko.com.pl , faksem na nr: 22 823 97 81, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Ośrodek Kultury Ochoty 02 - 094 Warszawa ul. Grójecka 75 do dnia 24.07. 2018r. do godziny 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25.07.2018 o godz. 14.00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony tego samego dnia o godzinie 15.00 w siedzibie Ośrodka Kultury Ochoty oraz na stronie internetowej pod adresem www.oko.com.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Wynajmujący może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Kryterium wyboru oferty jest:
- stawka czynszu,
- rodzaj świadczonych usług,
- zaproponowane menu,
- charakterystyka działalności.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.oko.com.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkich informacji udziela Pan Waldemar Połeć pod numerem telefonu 500 196 711 oraz adresem email: waldemar.polec@oko.com.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Projekt wizualizacja.

 

 

facebook

X

Right Click

No right click