A- A A+

Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu
Czerwiec 2020
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Zapraszamy serdecznie do udziału w muzycznym  konkursie - dla 10 zwycięzców fantastyczne nagrody!

O co chodzi?
O pokazanie, jak można ciekawie spędzić czas w domu z muzyką.

Jak to zrobić?
Nagraj komórką, jak wykonujesz swój ulubiony utwór. Możesz śpiewać do podkładu lub grać na dowolnym instrumencie.

Dziesięć najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy sesją nagraniową w profesjonalnym studio, a utwory, które będą jej efektem, umieścimy w mediach streamingowych (Spotify, Tidal, iTunes itp.)

Regulamin i link do formularza zgłoszeniowego poniżej.

 

link do formularza konkursowego:

https://forms.gle/ia6zY4BJEem2SYjN8

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Z MUZYKĄ #ZOSTAŃWDOMU”

 

 • § 1.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury Ochoty w Warszawie.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa

     w konkursie „Z muzyką #zostańwdomu”, zwanym dalej Konkursem.

 1. Celem konkursu jest promocja i szeroka prezentacja muzycznych aktywności podejmowanych przez dzieci i dorosłych w ich domach, podczas trwającej pandemii koronawirusa. Zapraszamy amatorów i profesjonalistów. Czekamy na krótkie nagrania wideo, na których uczestnicy konkursu zaprezentują swoje muzyczne talenty (śpiew do podkładu, gra na instrumencie, itd.) Dopuszczalne są nagrania wideo dokonane np. telefonem, nieprzekraczające łącznego czasu 5 minut.
 2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator informuje Uczestnika, że przystępując do Konkursu i nadsyłając swoją pracą konkursową wszyscy uczestnicy w zgłoszonych Projektach wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora przesłanych materiałów audiowizualnych i tekstowych na potrzeby Konkursu oraz działań promocyjnych Ośrodka Kultury Ochoty w polu eksploatacji mediów społecznościowych - Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej www.oko.com.pl.  
 5. Zgłoszenie Projektu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez wszystkich uczestników Projektu.
 6. Zgłoszone projekty oceniać będzie jury wskazane przez Organizatora.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia..
 • § 2.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 30  kwietnia 2020 r. i trwa do 10 czerwca 2020 r.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator Konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem fanpage'a www.facebook.com/osrodekkulturyochoty  i strony www.oko.com.pl.

 1. W dniach od 30 kwietnia do 30 maja 2020 r. trwa zbieranie zgłoszeń.
 2. Do dnia 9 czerwca 2020 r. - jury powołane przez Organizatora dokona weryfikacji               i wytypuje 10 zwycięzców, którzy wezmą udział w sesji nagraniowej w studiu Made For Music. Jury oceniać będzie formę muzycznej aktywności/twórczości, oryginalność, kreatywne wykorzystanie narzędzi, ogólny wyraz artystyczny. Decyzje jury są ostateczne                               i niezaskarżalne.
 3. Wraz z datą zakończenia Konkursu w dniu 10 czerwca 2020 r. na stronie Organizatora www.oko.com.pl oraz w specjalnych e-mailach do zwycięzców Organizator ogłosi  listę  laureatów.
 • § 3.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Projekty należy przesyłać nie później niż do godziny 24:00 w dniu 30  maja 2020 r. wypełniając formularz  https://forms.gle/ia6zY4BJEem2SYjN8 lub mailem na adres e-mail: info@oko.com.pl  w temacie podając  "zgłoszenie  na konkurs".
 2. Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:
  1. tytuł Projektu, opis słowny Projektu (nie może być dłuższy niż A4 pisana fontem Arial wielkości 16),
  2. zdjęcie, które będzie jednocześnie wizytówką Projektu.
 3. Zgłoszenie może zawierać dodatkowe pliki foto, audio, wideo i tekstowe. W takim wypadku Organizator umieści je w opisie słownym Projektu w postaci linków. Dla plików wideo obowiązuje format mp4.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania podstawowej edycji (np. kadrowanie zdjęć) przesłanych materiałów w celu dostosowania ich do wymogów technicznych Konkursu.
 5. Zakazuje się propagowania zakazanych ideologii, używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
 6. Każdy użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia jednej pracy konkursowej.
 • § 4.

Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie i majątkowe do nagrania wideo, które zgłasza do Konkursu, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku (w formie filmowej) przez Ośrodek Kultury Ochoty, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r.  Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadcza, że zgoda dotyczy materiału filmowego przedstawiającej jego wizerunek, w ramach nadesłanej pracy konkursowej „Z MUZYKĄ #ZOSTAŃWDOMU”.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku, gdy nadesłany przez niego materiał filmowy na Konkurs przedstawia wizerunek osób trzecich, posiada on zgodę na wykorzystanie wizerunku tychże osób. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opublikowanie wizerunku osób przestawionych w pracy konkursowej.
 • § 5.

WYMAGANE ZGODY I RODO

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Ośrodek Kultury Ochoty                z siedzibą w Warszawie (02-094) przy ulicy Grójeckiej 75, zwany dalej OKO.

 1. Kontakt do wyznaczonego przez OKO Inspektora Ochrony Danych jest pod adresem e-mail iod@oko.com.pl lub pod adresem siedziby Administratora.
 2. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),

art. 6 ust 1. lit a) udzieleniem zgody na udział w Konkursie Z MUZYKĄ #ZOSTAŃWDOMU”, art. 6 ust 1. lit a) udzieleniem zgody na publikowanie wizerunku,

 1. Podane dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres publikowania filmów konkursowych  z podaniem  imienia i nazwiska zwycięzcy przez OKO lub do czasu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Uczestnik Konkursu, który podał swoje dane, posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie, w przypadku niepodania danych udział w Konkursie nie będzie możliwy.
 • § 6.

NAGRODY

 1. Nagrodą dla zwycięzców będzie sesja nagraniowa w studiu Made For Music, podczas której każdy zwycięzca będzie miał możliwość profesjonalnego zarejestrowania zaprezentowanego w zgłoszeniu Projektu. Ponadto po nagraniach gotowy (zmiksowany i zmasterowany materiał) trafi w postaci kompilacji na platformy streamingowe (Spotify, Tidal, iTunes, itd.)
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. W przypadku rezygnacji z nagrody jury konkursu wybierze dodatkowego zwycięzcę konkursu.
 • § 7.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

facebook

X

Right Click

No right click