Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

STATUT Ośrodka Kultury Ochoty


Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. 1. Ośrodek Kultury Ochoty, zwany dalej "Ośrodkiem Kultury", jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.
2. Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.), zwanej dalej
"Ustawą";
2) niniejszego Statutu.

 

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest Warszawa.
2. Ośrodek Kultury działa na terenie Warszawy, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

 

§ 3. 1. Organizatorem Ośrodka Kultury jest m.st. Warszawa.
2. Uprawnienia i obowiązki Organizatora wykonują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.
3. Ośrodek Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.
4. Ośrodek Kultury:
1) używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem;
2) posiada znak graficzny (logo).

 

Dział II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 4. Zakres działalności Ośrodka Kultury obejmuje:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców;
2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej,
rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
3)prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości
profesjonalnej;
4) gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności
artystycznej;
5) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania
czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną;
6) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego
zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
9) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
10)inspirowanie mieszkańców do aktywnego współtworzenia i korzystania z
różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
11) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

 

§ 5. Realizacja zadań Ośrodka Kultury następuje przez:
1) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji
kulturalnej;
2) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych,
koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji oraz działalność
wydawniczą;
3) współpracę z:
a) Organizatorem, jednostkami pomocniczymi niższego rzędu utworzonymi na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy;
b)instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym;
4) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia Ośrodka Kultury.

 

§ 6. 1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne
przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;
2) prowadzenie usług kserograficznych, poligraficznych, fonograficznych,
fotowideofilmowych;
3) sprzedaż rękodzieła;
4) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej;
5) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień
teatralnych, widowisk, pokazów filmowych oraz innych form estradowych w
obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych;
6) wynajem powierzchni lokalowej, oświetlenia i nagłośnienia, innego sprzętu
estradowego oraz scenografii teatralnej i kostiumów.
3. Działalność gospodarcza Ośrodka Kultury nie może ograniczać ani utrudniać
realizacji zadań statutowych.

 

Dział III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7. 1. Na czele Ośrodka Kultury stoi Dyrektor, który zarządza Ośrodkiem Kultury i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.
3. Dyrektor zarządza Ośrodkiem Kultury przy pomocy jednego zastępcy, powoływanego i odwoływanego przez Dyrektora po uzyskaniu opinii Organizatora.

 

§ 8. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka Kultury;
2) dokonywanie w imieniu Ośrodka Kultury czynności z zakresu prawa pracy;
3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
4) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań
określonych przepisami prawa.

 

§ 9. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny
nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Ośrodku Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

Dział IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. 1. Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Źródłami finansowania Ośrodka Kultury są:
1)dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie
realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
4) środki uzyskane z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
6) środki uzyskane z innych źródeł.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy
opracowany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury zatwierdza Organizator. 5. Do Dyrektora należy decyzja o podziale zysku i pokryciu strat.

 

Dział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Zmiany Statutu Ośrodka Kultury są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 12. Połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka Kultury może dokonać Organizator w trybie i na warunkach przewidzianych w Ustawie.

 

facebook

X

Right Click

No right click