A- A A+

Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
____________________________________________________________________________________
§ 1
Ośrodek Kultury Ochoty, zwany dalej Ośrodkiem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.
§ 2
Ośrodek Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.
§ 3
1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest Warszawa.
2. Terenem działania Ośrodka Kultury jest obszar m.st. Warszawy.
3. Ośrodek Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
§ 4
1. Organizatorem Ośrodka Kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jest m.st. Warszawa.
2. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury realizują organy m.st. Warszawy.
3. Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
§ 5
Ośrodek Kultury:
1) Używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem,
2) Może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
3) Posiada znak graficzny (logo).
 
Rozdział II
Zakres działalności
____________________________________________________________________________________
§ 6
Zakres działalności Ośrodka Kultury obejmuje:
1) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
2) Tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
3) Pezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
4) Gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
5) Inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
6) Działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
7) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
8) Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
9) Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
10) Kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
11) Inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
§ 7
Realizacja zadań Ośrodka Kultury następuje w szczególności przez:
1) Prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,
2) Prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp.,
3) Współpracę z:
a) Organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, organami Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, utworzonymi na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
b) Instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,
4) Optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.
 
Rozdział III
Organizacja
____________________________________________________________________________________
§ 8
1. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinii działających w Ośrodku Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Dyrektor Ośrodka Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje
ją na zewnątrz.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w Ośrodku Kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.
4. Przy Ośrodku Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-
-konsultacyjne.
5. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
6. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.
§ 9
1. Ośrodek Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
2. Wobec pracowników Ośrodka Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.
§ 10
1. Dyrektor może tworzyć filie Ośrodka Kultury.
2. Tworząc filie Dyrektor dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust. 1.
 
Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej Ośrodka Kultury
____________________________________________________________________________________
§ 11
Mienie Ośrodka Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.
§ 12
1. Ośrodek Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Ośrodek Kultury zobowiązany jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych
do dnia 31 marca Prezydentowi m.st. Warszawy w celu zatwierdzenia.
§ 13
Przychodami Ośrodka Kultury są:
1) Dotacje budżetowe,
2) Wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności,
3) Środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
4) Środki uzyskane z innych źródeł.
§ 14
1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
____________________________________________________________________________________
§ 15
Zmiany w statucie Ośrodka Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 16
W przypadku przekształcenia lub likwidacji Ośrodka Kultury mają zastosowanie przepisy ustawy.
 
Załącznik nr 16
do uchwały Nr XXXII/715/2004
Rady m. st. Warszawy
z dnia 1 lipca 2004 r.

facebook